Sunday, November 14, 2010

Abahlali belali yakuNtlonze baphume ngenja ixukuxa bezimisele ukulungisa okudla umzi. Ilizwi ebeliphambili lithi: “Sukubuza ukuba ungenzelwa ntoni koko sibuze ukuba ungasenzela ntoni”. Ngale mini abahlali kumgolomba welali kugecwe imithi kwavulwa iifolo ukulungiselela ixesha lokulima. Kaloku amasimi kule lali yiminyaka alalayo neefolo zadilika. Abalindelanga tender koko baphakamise inyawo benza ‘uvuka uzenzele wokwenyani’ . Siyabakhuthaza sisithi: “Phambili nezinye iilali mazizeke emzekweni”. Kurhulumente siyacela abantu abafana naba bancediswe.